•  
 •  
 •  

Доступ до публічної інформації

   

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

 • обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;
 • визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
 • максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;
 • доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
 • здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
 • юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

 

Питання доступу до публічної інформації регулюється:

 • Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
 • постановами Кабінету Міністрів України:

«Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

«Питання системи обліку публічної інформації»;

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних та іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких

– забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Фізичні, юридичні особи, а також об’єднання громадян без статусу юридичної особи (запитувачі інформації) мають право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби (далі – НАДС).

НАДС забезпечує доступ до інформації шляхом:

     - систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті НАДС в мережі Інтернет;

    - розміщення на інформаційних стендах у приміщенні НАДС;

    - надання  інформації за запитами на публічну інформацію.

На офіційному веб-сайті НАДС публікується інформація про:

     - нормативно-правові акти, прийняті НАДС на виконання Закону України від 10.12.2015
№ 889-VIII «Про державну службу» ;

     - роз’яснення з питань застосування Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби;

     - функціональне управління державною службою;

     - відкриті вакансії державної служби та результати проведення  конкурсу на зайняття посад державної служби; проходження тестування;

     - діяльність Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

     - порядок проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; 

      - міжнародне співробітництво;

     - плани та звіти;

     - територіальні органи;

     - колегію НАДС, експертно-консультативну раду з питань реформування державної служби при НАДС, громадську раду при НАДС;

     - новини та інша актуальна інформація.

     - інша публічна інформація (контакти).

Надання публічної інформації НАДС здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.

Порядок оформлення та подання (направлення) запиту на публічну інформацію:

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є НАДС, можуть бути подані:

 • усно: особисто до НАДС за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15 або за телефоном: (044) 256-00-85;
 • письмово: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Запити на публічну інформацію подаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 години (у п’ятницю та напередодні святкових днів - з 9.00 до 16.00 години). Запити на публічну інформацію, які подаються особисто або за телефоном, не приймаються під час обідньої перерви
(з 13.00 до 13.45).

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо оформлювати запити за рекомендованою формою:

форма запиту на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби, що затверджена наказом від 26 листопада 2015 року № 265.

Доступ до публічної інформації про діяльність НАДС обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме є конфіденційною інформацією, таємною або службовою інформацією.

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

 • якщо НАДС не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме є конфіденційною, службовою або таємною інформацією;
 • не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, а саме, у запиті:

- відсутнє ім’я (найменування) запитувача та/або не вказано його поштову адресу, або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- відсутній підпис запитувача та/або дата підписання запиту за умови подання запиту в письмовій формі.